BE-Ele & Elx Members of OCEM


Bhim Bhandari

Er. Bikash Lal Shrestha

Er. Tej Prasad Aryal

Mr. Bhairab Budha

Er. Samir Raj Bhandari

Er. Shiva Sagar Sapkota

Digdharsan Sapkota